Doelen Stichting Rotsvast seizoen 2020/21      

De doelen van Rotvast voor 2021 zijn als volgt in het beleidsplan opgesteld:
* Afronden van lopende seizoen (juni 2021).
*  Werven studenten voor het nieuwe seizoen (september 2021).
* Werven en trainen (nieuwe) stafleden.
* Verbreden van sponsorbasis.
* Visie & Beleidskeuzes
– t.a.v. betaalde staf;
– Nadenken over en evt. besluiten tot het starten van ten minste één nieuwe locatie in Nederland en één in Oeganda.
* Uitbouwen en verdiepen werkzaamheden en verantwoordelijkheden stichtingsbestuur.
* Uitwerken huishoudelijk reglement.
* Financiële verslaglegging, fondswerving, budgettering

Tijdens het seizoen 2020/2021 is op de volgende manier aan deze doelen gewerkt:
* Tijdens seizoen 2020/21 hebben we moeten improviseren ten gevolge van de Corona-crisis. Een heel aantal weekenden was het niet mogelijk gezien de geldende maatregelen om fysiek bij elkaar te komen. De lessen zijn wel steeds voortgezet, zij het digitaal. Ook is er gestuurd op outreach, en hebben we de deelnemers gestimuleerd om in hun eigen omgeving vorm te geven aan outreach, op een corona-proof manier.

* Het stichtingsbestuur heeft een nieuwe vorm gekregen, waarbij er effectief gebruikt wordt gemaakt van de bestuursleden.

* In Oeganda wordt één staflid gesponsord voor 100 dollar p/maand. Dit stelt hem in staat om de positie van Rotsvast Bijbelschool (Firm Foundation) in Oeganda te verstevigen en uit te breiden. Er zijn momenteel twee locaties van Firm Foundation in Oeganda en in het voorjaar van 2021 gaan 7 nieuwe locaties van start.

* Voor de financiële verslaglegging, zie het verslag hieronder.

        
        
Baten en LastenStichting Rotsvast begroting werkelijk werkelijk
   jaar jaar jaar
   2020 2020 2019
        
Baten      
aBijdragen sponsoren30.04534.47032.793
bBijdragen cursisten9.6008.4255.857
cBijdrage evenementen000
 Totaal baten39.645 42.894 38.650
        
Lasten       
dOnkosten leiding bijbelschool25.92025.92011.080
eOnkosten Bijbelschool weekenden5.6003.5566.032
fOnkosten evenementen 120500
gLasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)1.4702.000
hSalarissen (overige medewerkers)1.8353.545697
iLasten beheer en administratie, bankkosten en rente4.8203.5980
jLasten overige eigendommen en inventarissen000
 Totaal lasten39.64538.73918.309
        
 Resultaat (baten – lasten)4.15620.341