Doelen Stichting Rotsvast seizoen 2019/2020      

De doelen van Rotvast voor 2019 zijn als volgt in het beleidsplan opgesteld:
* Afronden van lopende seizoen (juni 2019).
*  Werven studenten voor het nieuwe seizoen (september 2019).
* Werven en trainen (nieuwe) stafleden.
* Verbreden van sponsorbasis.
* Visie & Beleidskeuzes
– t.a.v. betaalde staf;
– Nadenken over en evt. besluiten tot het starten van ten minste één nieuwe locatie in Nederland en één in Oeganda.
* Uitbouwen en verdiepen werkzaamheden en verantwoordelijkheden stichtingsbestuur.
* Uitwerken huishoudelijk reglement.
* Financiële verslaglegging, fondswerving, budgettering

Tijdens het seizoen 2019/2020 is op de volgende manier aan deze doelen gewerkt:
* Het seizoen 2019/2020 bestond uit een ‘Academy’jaar, waarbij potentiële nieuwe stafleden van Rotsvast werden getraind in discipelschap én leidinggeven. Dit gebeurde volgens dezelfde principes als een regulier Rotsvast-jaar, dus steeds twee weekenden per maand. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe stafleden die gedurende het seizoen 2020/2021 aan de slag zullen gaan als leiding bij Rotsvast. Ook heeft dit geresulteerd in een tweede locatie, namelijk in Zaanstad. Deze locatie word gerund door de stafleden die tijdens het Rotsvast Academy jaar ijn getraind.
* Het stichtingsbestuur heeft een aantal nieuwe bestuursleden en ook heeft er een wissel plaatsgevonden in de verantwoordelijkheden. Daarbij wordt ook nagedacht over een meer efficiëntere manier van besturen.
* In Oeganda wordt één staflid gesponsord voor 100 dollar p/maand. Dit stelt hem in staat om de positie van Rotsvast Bijbelschool (Firm Foundation) in Oeganda te verstevigen en uit te breiden. Er zijn momenteel twee locaties van Firm Foundation in Oeganda en een derde locatie is in voorbereiding.
* Er is een professioneel marketing bureau in de arm genomen om te helpen onze marketing op orde te krijgen en op die manier bij te dragen aan het werven van nieuwe deelnemers en het vergroten van onze naamsbekendheid.
* Voor de financiële verslaglegging, zie het verslag hieronder.

        
        
Baten en LastenStichting Rotsvast begroting werkelijk werkelijk
   jaar jaar jaar
   2019 2019 2018
        
Baten      
aBijdragen sponsoren33.00032.7930
bBijdragen cursisten6.0005.8570
cBijdrage evenementen000
 Totaal baten39.000 38.650  
        
Lasten       
dOnkosten leiding bijbelschool12.00011.0800
eOnkosten Bijbelschool weekenden6.0006.0320
fOnkosten evenementen 5000
gLasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)000
hSalarissen (overige medewerkers)7006970
iLasten beheer en administratie, bankkosten en rente000
jLasten overige eigendommen en inventarissen000
 Totaal lasten18.700 18.30900
        
 Resultaat (baten – lasten)20.300 20.34100
        
Toelichting:In 2019 zijn vanaf ongeveer juli de inkomsten en uitgaven direct door de stichting ontvangen en betaald. Het bedrag wat van voorgaande periode was binnengekomen ten gunste van Rotsvast is in juli 2019 overgemaakt aan de stichting rotsvast. Tot die tijd zitten de baten en lasten in de boeken van de Kerk van de Nazarener en zijn deze cijfers daar in het ANBI overzicht opgenomen als onderdeel van OUTREACH. Onkosten leiding bijbelschool 1e half jaar is hier niet opgenomen werd betaald vanuit de Kerk van de Nazarener.